Ngày Hội Kết Nối Giao Thương

25 tháng 6, 2023 bởi
360 CORP, Nguyễn Đức Dương

Thành phố Vũng Tàu, ngày 19 tháng 2 năm 2023

Buổi kết nối liên chapter giữa 2 chapter BNI Cap Saint Jacques Vũng TàuBNI Unity Bà Rịa với 120 khách mời, 150 cơ hội kinh doanh. Nhiều cơ hội kinh doanh được chốt tại chổ.

trong Tin tức