Mời Diễn thuyết

Phiên họp 408 BNI CSJ

Đầu trang

Chúng tôi chấp nhận các bài thuyết trình khác nhau, từ báo cáo học thuật và dự án thương mại tới hướng dẫn và nghiên cứu tình huống. Nếu bài thuyết trình thú vị và hữu ích cho khán giả, bài thuyết trình đó sẽ được cân nhắc thêm vào chương trình.

Giới thiệu

Bài diễn thuyết của bạn về vấn đề gì?

Hồ sơ diễn giả

Ai sẽ diễn thuyết? Chúng tôi sẽ hiển thị thông tin này với người tham dự để trưng bày bài diễn thuyết của bạn.

Thông tin liên hệ

Chúng tôi liên lạc với bạn bằng cách nào?

Kiểu Diễn thuyết

  • Diễn thuyết thông thường. Đây là các bài diễn thuyết có trình diễn các bài thuyết trình (slide) được cấp phép trong khoảng thời lượng 60 phút.
  • Diễn thuyết Đột xuất. Đây là các bài diễn thuyết về nhiều chủ đề khác nhau. Hầu hết các chủ đề đều được chấp thuận.

Thoả thuận Đăng ký

Chúng tôi yêu cầu các diễn giả phải chấp thuận thoả thuận mà trong trong đó họ phải cam kết:

  • Phát hành bài thuyết trình (slide) kịp thời để đăng trên website của chúng tôi.
  • Cho phép ghi video và audio với các bài thuyết trình, để xuất bản trên website của chúng tôi.